Avís legal

LSSICE

ADAPTACIÓ A LA LLEI 34/2002 DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE).

Es recomana la inclusió d’un enllaç a aquest Avís Legal, en cadascuna de les pàgines que componen el lloc web:

Avís Legal:

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de  11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat:

ESTETICA THEICA

Raó social: 

NIF: 

Adreça: 

Telèfon:

Email: 

Finalitat del lloc web

nformar degudament dels productes i serveis oferts per l’empresa així com facilitar el contacte amb la mateixa. També la venta online de tots els productes oferts en el catàleg de l’empresa.

El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.esteticatheica.com

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre l’entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d'usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL MOOMA o qualsevol de les seves delegacions.

Propietari intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL MOOMA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL, MOOMA.

Contingut de la web i enllaços

AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL MOOMA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL MOOMA no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL MOOMA. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL MOOMA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Condicions legals i ús del lloc

1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del web https://www.mooma.cat   (d’ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL.  (En endavant AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL). 

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les en la seva totalitat. 

1.3. Si com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc. 

2. Propietat del lloc. 

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i altra legislació aplicable l’informem que aquest lloc web és propietat de l’entitat amb denominació social AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL i CIF B17610221. 

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social a Mas Saulot – 17256 – PALAU-SATOR – GIRONA. 

2.3. Pot contactar amb AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL a l’adreça de correu electrònic massaulot@massaulot.com.

2.4. Llevat que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’Usuari via correu electrònic, a l’adreça que estigui en poder o li sigui facilitada.

3. Funcionament del lloc. 

3.1. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc. 

3.2. Tanmateix, els usuaris del lloc són conscient i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL no està obligada a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i / o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc. 

3.3. Així mateix AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació. 

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pugui donar lloc a responsabilitats civils o penals acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari. 

3.5. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal • libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. 

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor a càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions. 

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL  serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari. 

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris. 

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris. 

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL i a tercers per l’incompliment del que s’estableix aquí.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús. 

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests. 

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web. 

5. Zones protegides del lloc web. 

5.1. Generalment per a l’accés als serveis de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari. 

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web. 

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella. 

5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. 

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i / o penal.

6. Propietat intel·lectuali industrial. 

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel • lectual i industrial. 

6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per això, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. 

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements , o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Informació transmesa pels usuaris. 

7.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial. 

7.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació. 

7.3. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL  no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

8. Exclusió de garanties i responsabilitats. 

8.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra “tal qual”, sense que AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. AGRO ALIMENTARIA MAS SAULOT SL  no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a una finalitat determinada. 

8.2. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potecialmente perillós. 

8.3. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts, ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL no garanteix les mateixes, que es poden consultar interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i manca de continuïtat.

9. Limitació de responsabilitat. 

9.1. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web. 

9.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL, en aquests casos AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

9.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions del usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc. 

9.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics. 

9.5. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. Tanmateix, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

10. Dret d’exclusió i nul·litat parcial. 

10.1. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte d’aquest. 

10.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

11 Llei aplicable i Jurisdicció. 

11/01 Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de PALAU-SATOR, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 

11.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

12. Durada i revisió. 

12.1. Tot i que la relació jurídica entre AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit. 

12.2. Sense perjudici d’això, l’empresa AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix. 

12.3. AGROALIMENTÀRIA MAS SAULOT SL es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades. 

13. Terminis de lliurament dels serveis. 

13.1. Els terminis de lliurament varien segons el tipus d’enviament: 

Entre 3 i 5 dies laborables per a enviaments normals. En el cas de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla de 7 a 10 dies laborables. 

I entre 1 i 2 dies laborables l’enviament urgent. 

14. Devolucions. 

14.1. Pot realitzar la devolució d’un producte de la següent manera: sol·licita la devolució a través del nostre web i un transportista recollirà l’article en la direcció que li indiquis, sempre localitzada al mateix país on va efectuar la seva comanda. L’empresa de transport es posarà en contacte amb vostè. Les despeses d’enviament de la devolució les ha d’abonar el client. Els productes han d’estar en perfecte estat i amb el seu corresponent comprovant de compra. Recordi que la factura la pot imprimir a l’apartat “El meu compte” de la nostra botiga online.